માણસજાત સુખ અને સગવડની જન્મજાત ચાહક છે, સરેરાશ માણસ તો જીવે જ છે સુખ અને સગવડ...