બાલગીત ની રચના – સોમાભાઈ ભાવસાર
ગાયક – હિનાબેન ભોઈ