કવિ : સ્વ. જયંતભાઈ શુક્લ
પ્રસ્તુતિ : મનીષા શુક્લ (ઓજસ્વિની)