રાષ્ટ્રીય નેતાઓ, સ્વાતંત્ર સેનાનીઓને તથા બાળવીરોને યાદ રાખવાનો ઐતિહાસિક દિન એટલે પ્રજાસત્તાક દિન બાલમૂર્તિના સર્વે વાચક મિત્રોને પ્રજાસત્તાક દિનની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ!!!