પ્રસ્તુતિ : શ્રી જામવાળી 1 કેન્દ્રવર્તી શાળા, તા -પાલીતાણા, જિ – ભાવનગર