પ્રત્યેક કળા આનંદદાયી છે. સ્થાપત્ય, શિલ્પ, ચિત્ર, સંગીત, સાહિત્ય – એમ વિવિધ ક્ષેત્રે કળા વિલસે છે...